TACR VFN UANCH UJEP

CTT - CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

Složení CTT

prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. – vedoucí CTT
za řízení

Téměř 20 let působil ve výzkumném ústavu anorganické chemie Ústí nad Labem, výzkumný pracovník, vedoucí komerční laboratoře a manažer kvality, projektový manažer, před odchodem na VŠ vedoucí výzkumu zodpovědný za realizace výzkumných projektů, řada studií pro zahraniční investory. Autor ca. 80 publikací, 8 patentů, ca. 50 studií pro podniky, státní správu a investory.

Mgr. Ing. Stanislav Babický, Ph.D.
za oblast duševního vlastnictví

Více než 15 let ve výzkumu v oblasti analytické chemie a ekologie. Od 2000 Výzkumný ústav anorganické chemie, výzkumný pracovník a specialista průmyslověprávní ochrany. Od 2002 patentový zástupce ČR pro práva patentová. Od 2007 soudní znalec v oboru patenty a vynálezy.

Mgr. Bc. Jan Černý
za administraci a řízení

V rámci ZVS působil jako Náčelník chemické služby při 1.VMZ UzO Litoměřice. Od roku 2001 pracuje na UJEP, jako tajemník na fakultě výrobních technologií a managementu (dříve ústav), později na fakultě životního prostředí kde krom ekonomiky a provozu řeší projekty výzkumu a vývoje a spolupracuje s výrobní sférou v regionu.

Ing. Jana Janáková.
za ekonomiku a účetnictví

Více než 20 let praxe v oblasti účetní, ekonomické a auditorské v několika firmách. Na UJEP zastávala funkci kvestorky, od roku 2011 je vedoucí ekonomického útvaru UJEP.

Mgr. Lucie Kalhousová.
za právní aspekty

Od roku 1993 MF ČR jako vedoucí právního oddělení odboru 250 a vedoucí oddělení restitučních nároků. Posléze jako právník při ÚOHS a PPF majetková a.s. Následně v České spořitelně a Krajské zdravotní a.s. jako právník s důrazem na veřejné zakázky a smluvní vztahy. Od 2014 interní právník UJEP.

PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.
za koordinaci na VFN

V současné době zastává pozici vedoucí Oddělení klinické farmakologie a farmacie VFN Praha. Jejími odbornými a výzkumnými zájmy jsou testování chemorezistence na cytostatika, individualizace terapie v onkologii, hand-foot syndrom, extravazace, terapie a prevence chemoterapií indukované neurotoxicity a klinická farmacie v onkologii. Je vědeckým sekretářem České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP, a národním delegátem za ĆR v Evropské společnosti onkologické farmacie.

Mgr. Václav Štengl, Ph.D., DrSc.
za koordinaci UACH

Vedoucí vědecký pracovník Ústavu anorganické chemie AVČR v.v.i. Řešitel projektů MPO (9), TAČR (1), GAČR (3), EU (1), NATO (1), MŠMT VaVpI (1), autor 103 publikací a 25 patentů, licecní smlouvy pro Rokospol, Synpo a Čluz, člen komercionalizačního týmu v rámci projektu pre-seed MŠMT VaVpI.

Mgr. Jakub Tolasz.
za technickou podporu

Ústav anorganické chemie AV ČR v.v.i., člen komercionalizačního týmu v rámci projektu pre-seed MŠMT VaVpI.

Ing. Lenka Vincencová.
za administrativu

Projektový manažer při UACH. Praxe s administrováním a finančním řízením projektů a hospodářských smluv od roku 2007, příprava auditů projektů MPO. Člen manažerského týmu při řešení projektů MPO, TAČR, Administrace projektů GAČR, MŠMT, EU 2013 - OP MŠMT VaVpI projekt pre-seed - člen komercializačního týmu.

Kontakty

Centrum transferu technologií
CTT(a)rt.ujep.cz
Rada pro komercializaci
RpK(a)rt.ujep.cz
Projekt COMNID
pavel.janos(a)ujep.cz
jan.cerny(a)ujep.cz

Odkazy na donátora a partnery

TAČR

VFN

UACH

UJEP