TACR VFN UANCH UJEP

CTT - CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

1. výzva


Příjem žádostí do první výzvy byl ukončen! Vyberte v lévem menu aktuální výzvu.

Vyhlášení první výzvy na podporu komercializačních aktivit v rámci projektu TAČR Gama s názvem COMNID: Podpora transferu výsledků aplikovaného výzkumu do nových technologií a služeb.

Na základě dohody o vytvoření společného systému komercializace výsledků výzkumu vyhlašují rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., ředitelka Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i. Ing. Jana Bludská, CSc. a ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Mgr. Dana Jurásková, MBA dne 27. 11. 2015 první výzvu na podporu komercializačních aktivit.

V rámci této výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na komercializaci výsledků výzkumné činnosti uvedených institucí v oblasti materiálového výzkumu, vývoje nových materiálů a jejich aplikací zejména v oblasti ochrany životního prostředí a v medicíně. V rámci tohoto systému mohou pracovníci zmíněných institucí získat podporu na řešení tzv. dílčích projektů komercializace (DPK), jejichž cílem je převedení výsledků výzkumu do fáze komercializace. Způsob podávání žádostí o podporu bude upřesněn ve zvláštním předpise, podrobnosti sdělí níže uvedení kontaktní pracovníci na jednotlivých institucích. Hodnocení žádostí a výběr projektů k podpoře budou provedeny podle následujících kritérií:

a) Základní kritéria

Novost, míra inovace
(Kritérium zohledňuje novost řešení v tuzemském i celosvětovém měřítku)

Předpoklad tržního uplatnění
(Kritérium zohledňuje schopnost uplatnění výsledku na tuzemských i zahraničních trzích)

Možnost patentové a jiné ochrany
(Kritérium zohledňuje, nakolik je možno výsledek chránit patentem či jinou formou, zda již byl patent podán či udělen, jaké jsou možnosti patentové aj. ochrany v tuzemsku a zahraničí)

Rizika komercializace
(Kritérium zohledňuje, nakolik jsou si řešitelé vědomi rizik spojených s procesem komercializace a zda jsou schopni tato rizika účinně eliminovat)

Očekávané přínosy
(Hodnotí se zejména finanční přínosy např. z prodeje licence, lze však zohlednit i jiná kritéria, např. k rozvoji výzkumné infrastruktury či k navázání dlouhodobé spolupráce s aplikační sférou)

Náklady na komercializaci
(Kritérium zohledňuje jak vlastní náklady na DPK, tak náklady spojené s procesem komercializace, např. na ochranu duševního vlastnictví, poradenskou činnost apod. Hodnotí se poměr mezi náklady a očekávanými přínosy)

Kompetence řešitelského týmu
(Hodnotí se kompetence a kapacita řešitelského týmu, zejména předchozí zkušenosti s aplikací a komercializací výsledků výzkumu a dlouhodobé vazby na aplikační sféru)

b) Kritéria zajišťující soulad s dlouhodobou strategií v oblasti vědy a výzkumu a podporu vzájemné spolupráce

Oborové zaměření projektu
(Hodnotí se soulad se zaměřením projektu do oblasti materiálového výzkumu a aplikací v oblasti ochrany životního prostředí a v medicíně)

Podpora spolupráce
(Kritérium zohledňuje, zda projekt přispívá ke zlepšení spolupráce mezi UJEP, UACH a VFN)

Harmonogram 1. výzvy
Vyhlášení výzvy: 11/2015
Podávání žádostí: 01/2016-03/2016
Hodnocení žádostí: 04/2016-05/2016
Rozhodnutí o podpoře: 05/2016
Zahájení řešení dílčích projektů: 06/2016


Záznam změn:

POZOR! Z důvodů stanovených lhůt schvalovacího procesu a časové synchrionzaci s kalendářním kvartálem se zahájení řešení dílčích projektů posouvá o 1 měsíc na: 07/2016

Upozorňujeme žadatele, že nezavisle na délce řešení DPK je nutné na konci každého kalendářního roku vyúčtovat přidělené prostředky přestože došlo k přidělení na delší dobu.


Kontaktní osoby:

Organizační koordinace: Mgr. Bc. Jan Černý - jan.cerny@ujep.cz
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (UJEP), pavel.janos@ujep.cz
Mgr. Václav Štengl, Ph.D., DSc. (UACH), stengl@iic.cas.cz
PharmDr. Irena Netíková, Ph.D. (VFN), netikova@vfn.cz

Kontakty

Centrum transferu technologií
CTT(a)rt.ujep.cz
Rada pro komercializaci
RpK(a)rt.ujep.cz
Projekt COMNID
pavel.janos(a)ujep.cz
jan.cerny(a)ujep.cz

Odkazy na donátora a partnery

TAČR

VFN

UACH

UJEP